Prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2009
Omfång:208 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809100
Serie:Propositioner nr. 2008/09:101
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2010.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av den ekonomiska politikens huvuduppgifter och en beskrivning av sysselsättnings-politikens inriktning, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och reformutrymmet, en uppföljning av statsbudgeten samt en bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
 
  © 2017 Jure AB