Prop. 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Utgivningsår:2009
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:7
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

En ansökan om arbetslöshetsersättning föreslås kunna göras hos arbetslöshetskassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser. Annars går rätten till ersättning för den perioden förlorad. Undantag föreslås kunna göras när det finns synnerliga skäl.

En ändrad hänvisning föreslås med anledning av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Det föreslås att en kassaföreståndare får vara det i mer än en arbetslöshetskassa.

Det föreslås att en arbetslöshetskassas styrelse ska kunna uppdra åt kassaföreståndaren att fatta beslut i ärenden om uteslutning av en medlem och om frånkännande av rätt till arbetslöshetsersättning.

Det föreslås en tidsgräns om tolv månader för korrigeringar av en arbetslöshetskassas avgifter till staten.

Det föreslås att en arbetslöshetskassa, på begäran av Statistiska centralbyrån, ska lämna uppgifter om medlemskap och medlemmars ersättning till Statistiska centralbyrån.

Lagförslaget om samordning av de sociala trygghetssystemen föreslås träda i kraft den 1 maj 2010. Övriga lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB