Prop. 2009/10:30 Stabilitetsavgift
   
 
Titel:Prop. 2009/10:30 Stabilitetsavgift
Utgivningsår:2009
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:30
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Genom lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut inrättades en stabilitetsfond för att finansiera stödåtgärder enligt lagen, stödmyndig-hetens (Riksgäldskontorets) och Prövningsnämndens förvaltnings-kostnader samt vissa övriga utgifter. I den proposition som låg till grund för stödlagstiftningen, aviserade regeringen att man skulle återkomma med förslag om införande av en s.k. stabilitetsavgift - att betalas av de kreditinstitut och andra företag som omfattas av stödsystemet - för att tillföra stabilitetsfonden de medel som behövs. Denna proposition innehåller förslag om införande av stabilitetsavgiften. Avgiften föreslås införas 2009. Vidare innehåller propositionen förslag om finansiering ur stabilitetsfonden av statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige.

I propositionen föreslås även att sekretess ska gälla vid ägarprövning i fondbolag och centrala värdepappersförvarare på samma sätt som vid ägarprövning i fråga om andra typer av finansiella företag.
 
  © 2017 Jure AB