Vem dömer i gråzonen?
� Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt
   
 
Författare:Södergren Patrik
Titel:Vem dömer i gråzonen? � Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt
Utgivningsår:2009
Omfång:644 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787335
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr. 20
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 669 SEK exkl. moms

 

Anspråk som enskilda riktar mot myndigheter, eller vice versa, kan exempelvis gälla utbetalning av bidrag för förfluten tid, återbetalning av skatter eller avgifter eller återbetalning av felaktigt utbetalade bidrag. Frågor om bidrag, skatter eller avgifter brukar regleras i offentligrättsliga författningar. Ger sådana författningar alltid definitivt och uttömmande besked om hur förekommande anspråk skall hanteras? Eller kan det i vissa frågor (t.ex. om återbetalning, kvittning eller ränta) finnas utrymme för en supplerande tillämpning av privaträttsliga regler? Den frågan tycks i många fall vara obesvarad. Den här avhandlingen försöker inte heller besvara den. I stället diskuteras, mot bakgrund av rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen och EG-rätten och med hänsyn till att det finns två parallella domstolsorganisationer i Sverige, möjligheterna till domstolsprövning av tvistefrågor som kan hänföras till gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt. Finns det en saklig kompetensfördelning mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol och vad innebär i så fall denna kompetensfördelning? Är det möjligt att upprätthålla denna kompetensfördelning samtidigt som gränsöverskridande tvistefrågor tillförsäkras en effektiv domstolsprövning? Kan man förhindra att samma tvistefrågor prövas upprepade gånger genom att tillämpa regler om rättskraft över domstolsgränserna? Akademisk avhandling.
 
  © 2017 Jure AB