Prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2010
Omfång:432 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910205
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:205
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsföring , Straffrätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som föranleds av det finns en ny EU-förordning, som trädde i kraft den 27 augusti 2009, vilken reglerar handel med produkter med dubbla användningsområden. Med sådana produkter avses produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar. Den nya EU-förordningens bestämmelser om export och överföring inom EU av produkter med dubbla användningsområden är i sak oförändrade i jämförelse med den äldre EU-förordning som den ersätter. Den nya EU-förordningen omfattar dock även kontroll när det gäller förmedling och transitering av sådana produkter. I lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd (PDA-lagen) föreslås ändringar till följd av att den nya EU-förordningen har ett annat namn och en annan artikelnumrering än den äldre EU-förordningen. Vissa ändringar ger regeringen möjlighet att genom bemyndigande utnyttja några av de särskilda bemyndiganden som finns i EU-förordningen. Vissa ändringar rör verkställandet av EU-förordningen. Vidare föreslås bestämmelser om straffansvar för den som bryter mot EU-förordningens bestämmelser eller bestämmelser som föreslås i PDA-lagen. Det föreslås i PDA-lagen vidare en bestämmelse om vitesföreläggande för den som bryter mot en bestämmelse om underrättelseskyldighet i EU-förordningen. Det föreslås även en ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. I propositionen föreslås också vissa ändringar i lagar som ligger under Utrikesdepartementets ansvarsområde till följd av dels en ny EU-förordning om tullbefrielse, dels Lissabonfördragets ikraftträdande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

 
  © 2017 Jure AB