Prop. 2009/10:230 Vägsäkerhetslag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:230 Vägsäkerhetslag
Utgivningsår:2010
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910230
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:230
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Föreslår en ny lag, vägsäkerhetslagen. Lagen ska gälla de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vilket för Sveriges del huvudsakligen utgörs av landets Europavägar. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet. Lagen gäller såväl nyanläggning av väg som betydande förändring av befintlig väg.

I lagen ställs krav på väghållaren att vidta olika åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar. En trafiksäkerhetsanalys ska genomföras på ett tidigt stadium av vägbyggnadsprocessen. Därefter ska en trafiksäkerhetsgranskare utföra en trafiksäkerhetsgranskning och redovisa konstaterade riskmoment i granskningsrapporter. Trafiksäkerhetsgranskaren ska ha genomgått viss utbildning och måste inneha behörighetsbevis för att få ta uppdrag som granskare. Väghållarna ska genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner, kartlägga vägarnas säkerhetsstandard och upprätta en plan för åtgärder som bör vidtas. Därefter ska åtgärderna, så kallade säkerhetskrav, vidtas. Väghållarna ska även upprätta olycksrapporter över dödsolyckor i trafiken.

Väghållarna ska stå under tillsyn av en tillsynsmyndighet som även bland annat prövar godkännande av trafiksäkerhetsgranskare och är föreskrivande myndighet.
 
  © 2017 Jure AB