Prop. 2010/11:40 En reformerad budgetlag
   
 
Titel:Prop. 2010/11:40 En reformerad budgetlag
Utgivningsår:2010
Omfång:180 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:40
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen (1996:1959) om statsbudgeten ersätts med en ny lag, budgetlagen. Till den nya lagen har också bestämmelserna i den nuvarande lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning överförts.

Regeringen föreslår en ny modell för den statliga utlåningen som ansluter till den befintliga garantimodell som har tillämpats sedan tidigare. Innebörden är att det ställs krav på att förväntade förluster vid statens utlåning ska vara finansierade. Bestämmelserna för garantier som staten ställer ut förtydligas. Vidare föreslås att riksdagens medgivande ska krävas vid förvärv av aktier och andelar i företag eller vid kapitaltillskott och att förvärv av aktier och kapitaltillskott ska finansieras med anslag. Riksdagen får dock besluta om annan finansiering.

Regeringen föreslår att anslagstyperna obetecknat anslag och reservationsanslag avskaffas. För det kvarvarande ramanslaget föreslås att villkoren ändras på det sättet att anslagssparande får användas längst två år efter det att anslaget senast var uppfört på statens budget. En skärpning föreslås när det gäller kraven på redovisning av fleråriga ekonomiska åtaganden (beställningsbemyndiganden) i det att dessa inte längre ska vara obegränsade i tid. Regeringen ska ange under vilka år åtagandena beräknas medföra utgifter. Vissa grundläggande bestämmelser om årsredovisningen för staten föreslås, bl.a. om årsredovisningens innehåll, avgränsning och uppställningsformer.

Bestämmelserna i den nya lagen har anpassats efter de av riksdagen beslutade ändringarna i regeringsformen. Den nya budgetlagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011. Förslag lämnas om vissa övergångsbestämmelser som innebär att nyheterna i lagen kommer att gälla första gången i budgetarbetet för 2012.

 
  © 2017 Jure AB