Prop. 2010/11:96 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar
   
 
Titel:Prop. 2010/11:96 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar
Utgivningsår:2011
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:96
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Förslag i propositionen:

Det föreslås att den del av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som också utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och där patientdatalagen är tillämplig ska undantas från tillämpningsområdet för lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Vidare föreslås att Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden i en arbetsmarknadspolitisk databas, under förutsättning att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.
När det gäller lagen om behandling av personuppgifter vid IAF föreslås att det uttryckligen ska regleras att IAF får behandla personuppgifter för att tillhandahålla uppgifter till riksdagen eller regeringen eller till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning.
Det klargörs också att IAF får tillämpa den så kallade finalitetsprincipen i personuppgiftslagen.
Det föreslås vidare att möjligheterna för IAF att använda sig av sökbegrepp utvidgas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB