Prop. 2010/11:98 Förkortad lagrådsperiod
   
 
Titel:Prop. 2010/11:98 Förkortad lagrådsperiod
Utgivningsår:2011
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011098
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:98
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2003:333) om Lagrådet. Ändringarna innebär att lagrådsperioden förkortas från två till ett år och att begränsningen när det gäller möjligheterna att förordna om fortsatt tjänstgöring i Lagrådet för justitieråd efter en avslutad lagrådsperiod tas bort. Ändringarna innebär också att kravet på samtycke till tjänstgöring i Lagrådet för ett justitieråd som har fyllt 60 år tas bort.

Vidare föreslås vissa redaktionella ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringarna innebär att det tydliggörs att bestämmelsen om sekretessförordnande för uppgifter som läggs fram vid en domstolsförhandling inom stängda dörrar har samma innebörd som motsvarande bestämmelse i den numera upphävda sekretesslagen (1980:100). Vidare rättas ett antal hänvisningar i offentlighets- och sekretesslagen så att de överensstämmer med vad som gällde enligt den upphävda sekretesslagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB