Prop. 2010/11:125 Nedskräpning
   
 
Titel:Prop. 2010/11:125 Nedskräpning
Utgivningsår:2011
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011125
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:125
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

En ny straffbestämmelse om nedskräpningsförseelse föreslås bli införd i miljöbalken. Med bestämmelsen straffsanktioneras nedskräpning som är mindre allvarlig men som ändå inte kan betraktas som ringa. Förslaget innebär inte någon ändring av det straffbara området för olika former av nedskräpning. Däremot innebär förslaget att den lindrigare varianten av nedskräpning inte längre ska omfattas av den nuvarande straffbestämmelsen om nedskräpning utan i stället kommer att utgöra en självständig straffbestämmelse med enbart penningböter i straffskalan.

För genomförande av nya EU-regler på avfallsområdet föreslås ändringar i miljöbalkens definitioner av "avfall" och "hantering av avfall" samt att regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter om kommunernas informationsskyldighet utökas till att också kunna avse all information som finns i avfallsplanerna. Vidare föreslås ändringar i reglerna om vad en dom som ger tillstånd till avfallshantering ska innehålla.

För genomförande av nya EU-regler om utrustning avsedd för spridning av bekämpningsmedel föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om krav på utrustning som är avsedd för hantering av kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB