Prop. 2010/11:106 En ny energimärkningslag
   
 
Titel:Prop. 2010/11:106 En ny energimärkningslag
Utgivningsår:2011
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011106
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:106
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 37 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om märkning av energirelaterade produkter. Lagens syfte är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna, främst vad avser energieffektivitet men även när det gäller användning av andra väsentliga resurser.

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser som antogs den 19 maj 2010. Lagen föreslås tillämpas på energirelaterade produkter som omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater föreslås samtidigt upphöra. Lagen ska dock fortsatt tillämpas på produkter som omfattas av föreskrifter vilka har meddelats med stöd av den upphävda lagen.

Tillsynsmyndigheten enligt den föreslagna lagen föreslås också bli tillsynsmyndighet från den 1 november 2012 beträffande föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB