Regeringens skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:271 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011101
Serie:Propositioner nr. 2010/11:101
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2010. Skrivelsen omfattar resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt det slutliga utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag under året. Vidare lämnas en uppföljning av de budgetpolitiska målen, uppgifter om utvecklingen av statens ekonomi de senaste fem åren, en redogörelse för statliga garantier och krediter, ett intygande avseende EU-medel inklusive redovisning av avgifter till och bidrag från EU, samt tillgångar och skulder i verksamheter där staten har ett väsentligt inflytande. Myndigheter som fått revisionsberättelse med reservation från Riksrevisionen och skälen för detta anges. En redovisning av åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen lämnas. Vidare lämnas en redogörelse för den Europeiska revisionsrättens granskning av EU-medel för budgetåret 2009.
 
  © 2017 Jure AB