Regeringens skrivelse 2010/11:108 Redovisning av skatteutgifter 2011
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:108 Redovisning av skatteutgifter 2011
Utgivningsår:2011
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011108
Serie:Propositioner nr. 2010/11:108
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelse redogör regeringen för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, s.k. skatteutgifter. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten.

Skrivelsen är uppdelad i tre delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Vidare diskuteras kort relationen mellan skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet. Den första delen avslutas med en sammanfattning av skatteutgifterna för 2011 och ett tematiskt avsnitt med en djupare beskrivning av skatteutgifter inom koldioxidbeskattningen. I den andra delen av skrivelsen presenteras en sammanfattande tabell över skatteutgifterna. I den tredje och sista delen ges en mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna.

 
  © 2017 Jure AB