Prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2011
Omfång:275 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2012.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en
beskrivning av det finanspolitiska ramverket och en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och reformutrymmet, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

I propositionen redovisas även Sveriges nationella mål inom den s.k. Europa 2020-strategin och förslag lämnas till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.

 
  © 2017 Jure AB