Prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
   
 
Titel:Prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
Utgivningsår:2011
Omfång:241 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:112
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1992:1300) om krigsmateriel i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen samt rådets gemen-samma ståndpunkt 2008/944/GUSP om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel.

Förslagen innebär att lagens tillämpningsområde utökas till att omfatta tekniskt bistånd. Tillståndskrav föreslås därför för bl.a. lämnande av tekniskt bistånd utanför landet. Regeringen ges möjlighet att meddela före-skrifter om vissa särskilt angivna undantag från tillståndskravet vid utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat land inom EES.

Det föreslås tre typer av tillstånd - generellt, globalt och individuellt - vid utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd utanför landet. Ett generellt tillstånd får inte användas vid utförsel av krigsmateriel eller lämnande av tekniskt bistånd till ett land utanför EES.

En mottagare av krigsmateriel eller av tekniskt bistånd här i landet ska få certifieras. En certifiering ger en mottagare i Sverige rätt att ta emot krigsmateriel eller tekniskt bistånd som överförs hit från ett EES-land enligt ett generellt överföringstillstånd som har offentliggjorts av ett EES-land.

Vissa uppgifts-, underrättelse- och registerföringskyldigheter föreslås för den som för ut krigsmateriel ur landet eller lämnar tekniskt bistånd utanför landet. Det föreslås straffbestämmelser för den som utan tillstånd lämnar tekniskt bistånd utanför landet samt för den som bryter mot de föreslagna uppgifts-, underrättelse- och registerföringskyldigheterna.

Det bedöms att EU:s militära förteckning i huvudsak bör ersätta den nuvarande svenska förteckningen över vad som utgör krigsmateriel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2012.
 
  © 2017 Jure AB