Prop. 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden
   
 
Titel:Prop. 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden
Utgivningsår:2011
Omfång:199 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:119
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

Domstolarnas handläggning av ärenden
Prop. 2010/11:119
Utgiven: 20 april 2011
Typ: Proposition
Avsändare: Justitiedepartementet
Ladda ner
Domstolarnas handläggning av ärenden, prop. 2010/11:119 (pdf 1,6 MB)

Sammanfattning
I propositionen föreslås att handläggningen av vissa ärendetyper ska flyttas från tingsrätt till förvaltningsmyndighet, som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter. Sammantaget motsvarar överflyttningen cirka 26 000 inkomna ärenden per år. Den enskildes rätt till domstolsprövning garanteras genom möjligheten att överklaga förvaltningsmyndighetens beslut.

Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden flyttas till Bolagsverket. Det gäller ärenden om att en tillgång i vissa fall ska tillfalla Allmänna arvsfonden, förordnande av ersättare för styrelseledamot i aktiebolag och förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier samt vissa ärenden om likvidation av finansiella företag.

Handläggningen av ärenden om dödande av förkommen handling flyttas till Kronofogdemyndigheten. En ansökan om dödande av förkommen handling som avser en handling som blivit inskriven i en inskrivningsbok eller inskrivningsregister ska dock göras hos den inskrivningsmyndighet som handlägger ärenden om inskrivning av sådan handling.

Skatteverket ska överta hanteringen av äktenskapsregistret från Statistiska centralbyrån. Därmed möjliggörs också för Skatteverket att överta handläggningen av registreringsärenden enligt äktenskapsbalken, dvs. ärenden om bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord och gåva mellan makar. Skatteverket ska också överta handläggningen av vissa ärenden om arvskungörelse m.m. enligt 16 kap. ärvdabalken.

Handläggningen av ärenden om fingerade personuppgifter flyttas från Stockholms tingsrätt till Rikspolisstyrelsen. Länsstyrelsen övertar handläggningen av ärenden om synemän enligt jordabalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.
 
  © 2017 Jure AB