Prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
   
 
Titel:Prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Utgivningsår:2011
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:127
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst 90 dagar för fortsatt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen i enlighet med beslut i Förenta nationernas säkerhetsråd. Det planerade svenska bidraget utgörs av flygstridskrafter och stödresurser. Vidare föreslås att det ska finnas möjlighet att bidra med resurser för marina bordningsinsatser och informationsoperationer. Sammantaget handlar det om ett svenskt bidrag om totalt ca 180 personer. Om behov uppstår ska styrkan kunna förstärkas tillfälligt. Det fortsatta svenska deltagandet avses inledas den 27 juni 2011.

Vidare föreslår regeringen att riksdagen beslutar att motionstiden förkortas till fyra dagar mot bakgrund av det brådskande behovet av ett beslut för att insatsen ska kunna fortsätta utan avbrott.

I propositionen redogör regeringen för den senaste utvecklingen i Libyen och för det internationella samfundets, FN:s, Natos och EU:s engagemang. Regeringen redogör även för insatsens folkrättsliga mandat, den politiska, humanitära och militära utvecklingen de senaste månaderna samt redovisar sina överväganden för det fortsatta svenska deltagandet i den militära insatsen.
 
  © 2017 Jure AB