Offentlighet och sekretess
   
 
Författare:Eliason Marianne , Regner Göran
Titel:Offentlighet och sekretess
Utgivningsår:2001
Omfång:345 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006441
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Denna bok innehåller de viktigaste bestämmelserna om offentlighet hos myndigheterna och de organ som jämställs med myndigheter i offentlighetshänseende samt om handlingssekretess, tystnadsplikt, och förhandlingssekretess hos myndigheter och samma organ. Omfattar kommentarer till sekretesslagen, sekretessförordningen, 2 kap. tryckfrihetsförordningen, samt valda delar av brottsbalken, rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen, förvaltningslagen, kommunallagen, regeringsformen och riksdagsordningen.
 
  © 2017 Jure AB