Överprövning av upphandling
� och andra rättsmedel enligt LOU och LUF
   
 
Författare: Asplund Anders , Ehn Magnus , Johansson Daniel , Olsson Erik
Titel:Överprövning av upphandling � och andra rättsmedel enligt LOU och LUF
Utgivningsår:2012
Omfång:500 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234062
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 790 SEK exkl. moms

 

Under de senaste åren har antalet mål i allmän förvaltningsdomstol som rör överprövning av upphandling ökat kraftigt. Samtidigt har rättsområdet genom ny lagstiftning och rättspraxis blivit alltmer komplext. Att ha goda kunskaper om regelverket för dessa mål blir därför allt viktigare. I denna bok, Överprövning av upphandling och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, tar författarna ett helhetsgrepp kring de olika normsystemen som styr överprövningsprocessen. Boken är den första i sitt slag. Här redogörs utförligt för överprövningsreglerna i LOU och LUF, den allmänna förvaltningsprocessen och den bakomliggande EU-rätten på området. Bland annat behandlas olika problem och frågeställningar kring talerätt, avtalsspärr, tidsfrister, interimistiska beslut, ändring av talan, tredjemansinträde, sekretess och edition, åberops- och bevisbörda samt ogiltighet av avtal. Författarna går också igenom skadeståndsreglerna i LOU och LUF samt reglerna om upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket. Boken innehåller omfattande redogörelser för rättspraxis från bland annat EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och sätter in denna i sitt relevanta sammanhang. Läsaren får därmed en helhetsbild av rättsläget.

Många processuella frågor i mål enligt LOU och LUF har en direkt koppling till och fordrar kunskaper om den materiella upphandlingsrätten. I denna bok behandlas därför också allmänna upphandlingsrättsliga frågor av betydelse för överprövningsprocessen, såsom grundläggande EU-rättsliga principer vid upphandling, tillämpningsområdet för LOU respektive LUF, skyldigheten att underrätta leverantörer om olika beslut i en upphandling, ramavtal, anbuds giltighetstid, avbruten upphandling, otillåten direktupphandling och undantag från skyldigheten att annonsera en upphandling m.m.

Boken är avsedd att kunna användas såväl som en praktisk handbok som en kvalificerad källa för fördjupning, analys och diskussion. Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med mål enligt LOU och LUF såsom upphandlare och företrädare för leverantörer samt jurister vid advokatbyråer, domstolar samt upphandlande myndigheter och enheter. Boken lämpar sig också som kurslitteratur i fördjupningskurser i offentlig upphandling.


Författare:

Anders Asplund – Affärsjurist på Försvarets materielverk. Mångårig erfarenhet av arbete som bland annat upphandlingssakkunnig på Konkurrensverket, jurist på Nämnden för offentlig upphandling samt som bolagsjurist i en kommunal koncern. Expert i Försvars- och säkerhetsupphandlingsutredningen (SOU 2010:13).

Magnus Ehn – Processråd på Konkurrensverkets juridiska avdelning. Mångårig erfarenhet från arbete i allmän förvaltningsdomstol.

Daniel Johansson – Processråd på Konkurrensverkets juridiska avdelning. Flera års erfarenhet från arbete i allmän förvaltningsdomstol.

Erik Olsson – Biträdande jurist på Advokatfirman Delphis expertgrupp inom offentlig upphandling. Tidigare föredragande på Konkurrensverkets avdelning för offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB