Prop. 2012/13:138 Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet
   
 
Titel:Prop. 2012/13:138 Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet
Utgivningsår:2013
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:138
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Den föreslagna lagen, som är en ramlag, innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40 av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag, ITS-direktivet, genomförs i svensk rätt. Den nya lagen ska tillämpas vid transporter på väg.

Lagen ska gälla för informations- och kommunikationsteknik och tillhandahållande av tjänster med sådan teknik som syftar till att fungera gränsöverskridande inom Europeiska unionen. Det är fråga om teknik och tjänster som avser:

användning av väg-, vägtrafik- och resedata,
trafikledning och hantering av godstransporter,
stöd för trafiksäkerhet och skydd av transporter, och
samverkan mellan fordon och transportinfrastruktur.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB