Prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
   
 
Titel:Prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
Utgivningsår:2013
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:153
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till lagändringar för att ge kommuner och landsting rätt att lämna bidrag till anläggande av allmän farled som staten ansvarar för. Förslaget innebär att de befogenheter att lämna bidrag till byggande av statliga vägar och järnvägar som kommuner och landsting redan har utvidgas till att även omfatta viss sjöfartsinfrastruktur. För bidrag till byggande av statlig väg och järnväg finns i dag möjlighet att, om det finns särskilda skäl, göra undantag från kravet i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar. Samma villkor föreslås gälla för bidrag till anläggande av allmän farled som staten ansvarar för. Slutligen innebär förslaget att nuvarande regler för kommunal redovisning av bidrag till statlig infrastruktur även kommer att omfatta bidrag för medfinansiering av anläggande av allmän farled.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2013.
 
  © 2017 Jure AB