Prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten
   
 
Titel:Prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten
Utgivningsår:2013
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201213165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:165
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Statsluftfarten är den luftfart som huvudsakligen bedrivs av en stat för offentligt ändamål och utan att ha som syfte att tjäna pengar. I Sverige bedrivs statsluftfart i dag huvudsakligen av Försvarsmakten i form av militär luftfart, och av polisen och Kustbevakningen i form av annan luftfart för statsändamål.

I internationella konventioner och regelgivning inom EU görs regelmässigt undantag för statsluftfart. Regleringen av statsluftfarten återfinns därför främst i nationell lagstiftning. I den gamla luftfartslagen (1957:297) har statsluftfarten omfattat endast ett fåtal paragrafer. I den nya luftfartslagen (2010:500) har de gamla reglerna tagits in efter viss språklig justering.

I denna proposition finns förslag till nya bestämmelser av statsluftfarten vilka införs i nu gällande 14 kap. luftfartslagen (2010:500) som behandlar statsluftfarten. I lagen föreslås bl.a. vissa definitioner av begrepp och en reglering av tillsynen. Lagförslaget ska ses som en ramlagstiftning, vilken ska kompletteras med förordningar och föreskrifter från regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB