JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2012/13
   
 
Titel:JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2012/13
Anmärkning:Redogörelse 2012/13:JO1
Utgivningsår:2012
Omfång:648 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:1213JO01
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Beslutssamling
Serie:Justitieombudsmännens ämbetsberättelse nr. 2012/2013
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande behandlas redogörelse 2012/13:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 2011–30 juni 2012.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.


Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Riksdagen lägger redogörelse 2012/13:JO1 till handlingarna

Ämbetsberättelsen, som omfattar verksamhetsåret 2011/12, inleds med en skrivelse till riksdagen som innehåller uppgifter om organisationen och verksamheten. Av skrivelsen framgår att riksdagen den 24 november 2011 valde domaren vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg Elisabet Fura att vara chefsjustitieombudsman fr.o.m. den 1 juni 2012 med anledning av att den förra chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt på egen begäran av riksdagen entledigades från sitt uppdrag fr.o.m. samma dag. Vidare framgår av skrivelsen att riksdagen samma dag dels valde om Hans-Gunnar Axberger att vara justitieombudsman fr.o.m. den 18 februari 2012 till dess att ett nytt val har genomförts under 2016, dels valde f.d. chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt att vara ställföreträdande justitieombudsman för två år fr.o.m. den 1 juni 2012 med anledning av att den förre ställföreträdande justitieombudsmannen Jan Pennlöv på egen begäran av riksdagen entledigades från sitt uppdrag fr.o.m. samma dag. Därutöver framgår att riksdagen den 9 november 2011 valde om Hans Ragnemalm att vara ställföreträdande justitieombudsman för två år fr.o.m. den 15 november 2011. I skrivelsen anges även i vilken utsträckning de ställföreträdande justitieombudsmännen har tjänstgjort under verksamhetsåret.

Av skrivelsen framgår att sedan den 1 juli 2011 fullgör ombudsmännen även de uppgifter som ankommer på ett nationellt besöksorgan (NPM) enligt det fakultativa protokollet den 18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Opcat). Det nationella besöksorganet ska bl.a. regelbundet besöka platser där personer hålls frihetsberövade.

Vidare framgår av skrivelsen att ombudsmännen sedan våren 2011 får delegera beslutanderätten i vissa klagomålsärenden till en betrodd tjänsteman, att ombudsmännen har fattat likalydande beslut om sådana bemyndiganden för sina respektive byråchefer, att möjligheten att fatta beslut på delegation har utnyttjats i varierande grad av avdelningarna och att andelen byråchefsbeslut under verksamhetsåret för ämbetet som helhet uppgår till 38 procent. I skrivelsen framhålls att en påtaglig effekt av delegationen är att ombudsmännen har fått mer tid över till de remitterade och därmed typiskt sett mer komplicerade ärendena men att det är tveksamt om delegationsmöjligheten har ökat utrymmet för inspektioner.

Av skrivelsen framgår vidare att arbetsordningen har ändrats genom beslut av chefsjustitieombudsmannen vid ett tillfälle under verksamhetsåret. Ändringen är i huvudsak av redaktionell art, men innebär också att kravet på att en kopia av ett beslut alltid ska sändas till klaganden tagits bort, att det tydliggörs var den nybildade NPM-enheten organisatoriskt hör hemma samt att en ärendegrupp flyttats från ett ansvarsområde till ett annat.
 
  © 2017 Jure AB