Regeringens skrivelse 2013/14:218 Partnerskapsöverenskommelsen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:218 Partnerskapsöverenskommelsen
Utgivningsår:2014
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314218
Serie:Propositioner nr. 2013/14:218
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen har i bred samverkan med berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå tagit fram en partnerskapsöverenskommelse för EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige (ESI-fonderna).

Partnerskapsöverenskommelsen ska fungera som ett övergripande ramverk och strategiskt dokument för ESI-fondernas genomförande i medlemslandet. Den syftar till en förbättrad samordning mellan ESIfonderna, att undvika överlappning dem emellan, och att insatta medel ska ge största möjliga effekt.

I skrivelsen redovisar regeringen bakgrunden till partnerskapsöverenskommelsen och hur den har tagits fram i Sverige. Vidare sammanfattas överenskommelsens huvudsakliga innehåll, nya begrepp förklaras och verktyg presenteras. Skrivelsen visar också de övergripande svenska prioriteringarna, nationella målen, partnerskapet och ansvarsförhållanden för arbetet under programperioden 2014-2020, med den gemensamma riktningen att uppfylla syftena med partnerskapsöverenskommelsen och uppnå målsättningarna i EU 2020-strategin.
 
  © 2017 Jure AB