SOU 2014:37 De svenska energimarknaderna
� en samhällsekonomisk analys
   
 
Titel:SOU 2014:37 De svenska energimarknaderna � en samhällsekonomisk analys
Utgivningsår:2014
Omfång:114 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241257
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:37
Ämnesord:Miljörätt , Ekonomi

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

I denna bilaga presenteras en samhällsekonomisk analys av de svenska energimarknaderna. Analysen har genomförts av professor Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm.

Väl fungerande energimarknader har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen på både kort och lång sikt. För Långtidsutredningen som bl.a. har till uppgift att presentera en samlad bedömning av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är en välbalanserad analys av energimarknaderna av central betydelse. Bergmans genomgång tar sin utgångspunkt i utvecklingen på de internationella och nationella marknaderna för bl.a. fossilbränslen,
utsläppsrätter, elcertifikat och fjärrvärme. Analysen fokuseras på den nordiska elmarknaden.

Den centrala fråga som belyses är hur väl marknaderna fungerar i dag, hur de kan komma att utvecklas framöver och vad det betyder för den svenska energiförsörjningen.
Arbetet med bilagan har följts av en referensgrupp med goda kunskaper inom området. Som alltid i dessa sammanhang svarar författaren själv för de bedömningar och slutsatser som presenteras.

De resultat som framkommer i Långtidsutredningens bilagor kommer att behandlas i utredningens huvudbetänkande.
 
  © 2017 Jure AB