Könsdiskriminering
� En analys av nationell och internationell rätt
   
 
Författare:Lerwall Lotta
Titel:Könsdiskriminering � En analys av nationell och internationell rätt
Utgivningsår:2001
Omfång:471 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784800
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 87
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 870 SEK exkl. moms

 

Könsdiskriminering och jämställdhet är alltjämt lika viktiga frågor som får allt större utrymme på den politiska agendan, både nationellt och internationellt sett. Den centrala frågeställningen i boken är vad som menas med könsdiskriminering i svensk rätt, EG-rätt och folkrätt. Under vilka förutsättningar utgör ett handlande könsdiskriminering i lagens mening? Begreppen direkt och indirekt könsdiskriminering jämförs, liksom skillnader i synsätt i Sverige, EU, Europarådet och FN. I boken diskuteras vad som menas med kön och förutsättningarna för att diskriminering skall anses bero på könstillhörighet. Boken behandlar även vad som anses falla utanför könsdiskrimineringsbegreppet och vad som anses utgöra tillåtna undantag från förbud mot könsdiskriminering, exempelvis positiv särbehandling. Framställningen innehåller även en terminologisk och begreppsmässig redogörelse inom området för jämställdhetsfrämjande åtgärder. Där behandlas t.ex. affirmative action, preferential treatment, omvänd diskriminering och kvotering. Avslutningsvis diskuteras bl.a. förbuden mot könsdiskriminering i förhållande till uppsatta jämställdhetsmål.
 
  © 2017 Jure AB