Prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag
   
 
Titel:Prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag
Utgivningsår:2015
Omfång:160 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Syftet med lagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en teknikneutral lag som medger en flexibel tillämpning och som innehåller de bestämmelser som är av central betydelse för integritetsskyddet. I lagen finns bestämmelser om bl.a. ändamålen med behandlingen, myndigheters direktåtkomst till Migrationsverkets uppgifter och de begränsningar som ska gälla för behandlingen av vissa uppgifter.

Bland annat med hänsyn till den nuvarande flyktinginströmningen till Sverige är det vidare betydelsefullt att myndigheterna snabbt får de verktyg som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Regeringen föreslår därför att riksdagen beslutar att motionstiden förkortas till nio dagar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, vilket med hänsyn till riksdagsbehandlingen beräknas ske i början av februari 2016.
 
  © 2017 Jure AB