Prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
   
 
Titel:Prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Utgivningsår:2015
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Lagen gäller vissa nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) och anhöriga till sådana personer. Syftet med förslaget är att alla kommuner bör vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Anvisningar till kommunerna ska enligt förslaget i första hand omfatta nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och s.k. kvotflyktingar. Det föreslås att vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Regeringen bör bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om an-visningar. Det föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om anvisning i enskilda fall.

Sanktioner bör för närvarande inte införas i den föreslagna lagen. Beslut om anvisning enligt lagen ska inte kunna överklagas. Förslaget innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen som bedöms vara godtagbar vid beaktande av proportionalitetsprincipen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
 
  © 2017 Jure AB