Regeringens skrivelse 2015/16:60 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:60 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
Utgivningsår:2015
Omfång:127 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516060
Serie:Propositioner nr. 2015/16:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Regeringen instämmer inte i Riksrevisionens rekommendation att regeringen bör utforma tydliga riktlinjer till styrelserna i de statliga bolagen om riskhantering. Regeringen instämmer inte heller i Riksrevisionens rekommendation att regeringen bör följa upp hur styrelsearbetet i bolagen med statligt ägande fungerar i praktiken, utan regeringen anser att uppföljningen bör omfatta att styrelsen förvaltar sitt ansvar samt att sådan uppföljning sker inom ramen för bolagsförvaltningsorganisationens befintliga verktyg och processer.

Regeringen instämmer däremot i Riksrevisionens rekommendation i fråga om uppdatering och sammanställning av information avseende risker och konsekvenser i den statligt ägda bolagsportföljen. Regeringen avser att vidta åtgärder för att utveckla befintliga verktyg i detta avseende, i syfte att göra det möjligt för regeringen att förbättra informationsgivningen till riksdagen. Vidare instämmer regeringen i Riksrevisionens rekommendation att en samlad bild av riskerna i den statligt ägda bolagsportföljen bör redovisas för riksdagen. Regeringen avser att vidta åtgärder för att utveckla informationsgivningen till riksdagen i detta avseende.

Regeringen anser med detta att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB