Regeringens skrivelse 2015/16:49 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2014
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:49 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2014
Utgivningsår:2015
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516049
Serie:Propositioner nr. 2015/16:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen under år 2014 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

Skrivelsen omfattar inte användningen av dessa tvångsmedel i Säkerhetspolisens verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB