Prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
   
 
Titel:Prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
Utgivningsår:2016
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:142
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen avser att genomföra en tidsbegränsad satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå. Satsningen planeras pågå under fem år.

Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare och lektorer i skolan. För att stimulera personer att påbörja och slutföra denna utbildning avser regeringen också att införa ett tillfälligt utbildningsbidrag. För att kunna genomföra satsningen föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, inkomstskattelagen (1999:1229), studiestödslagen (1999:1395), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ändringarna innebär att utbildningsbidraget ska vara skattepliktigt, att sekretess ska gälla i ärenden om utbildningsbidrag och att en etableringsplan ska upphöra att gälla när en nyanländ påbörjar utbildningen. Vidare innebär ändringarna att studiemedel inte ska få lämnas eller tas emot för den tid då utbildningsbidraget lämnas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB