Prop. 2015/16:139 Patientrörlighet inom EES
� vissa kompletterande förslag
   
 
Titel:Prop. 2015/16:139 Patientrörlighet inom EES � vissa kompletterande förslag
Utgivningsår:2016
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516139
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:139
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Denna proposition innehåller förslag till kompletteringar av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i svensk lagstiftning. Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

De ändringar som föreslås i propositionen är i korthet följande:

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i tandvårdslagen (1985:125) införs bestämmelser med krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser ska få en specificerad faktura för vårdkostnaden.

I lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) införs förtydliganden av hur Försäkringskassan ska göra sin prövning i ärenden enligt lagen.

I patientlagen (2014:821) och i tandvårdslagen (1985:125) införs förtydligade krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser ska få information av vårdgivaren om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), det register över verksamheter som anmälts enligt 2 kap. patient säkerhetslagen (2010:659), det s.k. vårdgivarregistret, om möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen samt om patientnämndernas verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB