Prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
   
 
Titel:Prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
Utgivningsår:2016
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:161
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås nya bestämmelser i miljöbalken om användningav genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser.Förslagen syftar till att genomföra Nagoyaprotokollet om tillträde till ochrimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser.

Förslagen innebär i huvudsak att den EU-förordning som antagits för genomförandet kompletteras med en straffbestämmelse. Straffbestämmelsen avser brott mot skyldigheter som en användare av en genetisk resurs eller traditionell kunskap har i fråga om att visa tillbörlig aktsamhet. Aktsamheten handlar om att ta reda på hur man har fått tillträde till att använda resursen eller kunskapen och om hur nyttan av användningen fördelas med hänsyn till ursprungsinnehavarens intresse av att få en rättvis och skälig del av den nyttan. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Nagoyaprotokollet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016.
 
  © 2017 Jure AB