Prop. 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU
   
 
Titel:Prop. 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU
Utgivningsår:2016
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:148
Ämnesord:Insolvensrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

EU:s kvarstadsförordning antogs den 15 maj 2014. Det övergripande syftet med förordningen är att underlätta för fordringsägare inom EU att driva in sina fordringsanspråk över gränserna. Genom förordningen skapas ett gemensamt regelverk för kvarstad på bankmedel för fordringsanspråk i privaträttsliga tvister som är gränsöverskridande. Förfarandet enligt förordningen kan användas som ett alternativ till medlemsstaternas nationella förfaranden för kvarstad.

Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och börjar gälla den 18 januari 2017. För att den ska kunna tillämpas behövs det vissa kompletterande bestämmelser om bland annat vilka nationella förfaranderegler som ska gälla och vilken myndighet som ska vara behörig myndighet och informationsmyndighet enligt förordningen. I propositionen föreslår regeringen därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Det föreslås också vissa lagändringar som rör uppgiftsskydd, bland annat i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 18 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB