Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
Utgivningsår:2016
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516154
Serie:Propositioner nr. 2015/16:154
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat om arbetsmarknadsutbildningen regionalt och lokalt används för att underlätta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare genom att möta arbetsmarknadens behov.

Granskningen visar att när det gäller hur regional och lokal anpassning av arbetsmarknadsutbildning ska uppnås är Arbetsförmedlingen till stor del fri att utforma sitt arbetssätt. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i myndighetens arbete med behovsanalys vid upphandling av arbetsmarknadsutbildning, att den arbetsmarknadsutbildning som upphandlas inte alltid motsvarar behoven av kompetens enligt myndighetens arbetsmarknadsprognoser, och att anvisningar till arbetsmarknadsutbildning inte alltid baseras på arbetsmarknadens behov eller individens förutsättningar.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att utveckla samarbetsformerna inom marknadsområdena för att göra förmedlingskontoren mer involverade i behovsanalysen. Riksrevisionen menar vidare att Arbetsförmedlingen bör se över möjligheterna att i större utsträckning genomföra mindre omfattande, regionalt initierade upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning, liksom att Arbetsförmedlingen bör använda det ökade utrymmet som regleringsbrevet 2015 ger att anpassa verksamheten till arbetsgivarnas behov vid upphandling av och anvisningar till arbetsmarknadsutbildning.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att förmedlingskontoren i högre grad bör involveras i behovsanalysen och anser att det är viktigt att anpassa arbetsmarknadsutbildningar till regionala och lokala behov. Det kan uppnås genom nationellt eller regionalt initierade upphandlingar, om regionala och lokala behov vägs in på ett tydligt sätt. Anpassning till arbetsgivarnas behov bör eftersträvas även fortsättningsvis. Regeringen betonar värdet av att myndigheten tar till vara den effektiviseringspotential som identifierats i fråga om behovsanalyser vid upphandling av och anvisning till arbetsmarknads-utbildning. Regeringen förväntar sig att Arbetsförmedlingen kommer att finna en god balans i avvägningen mellan nationell, regional och lokal upphandling och kommer att noga följa myndighetens fortsatta arbete.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB