Prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
Utgivningsår:2016
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:160
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar som bör göras i miljöbalken med anledning av att kemikalieregleringen i allt väsentligt nu finns i EU-förordningar. Ändringarna föranleds av EU-förordningarna om bekämpningsmedel (biocidprodukter och växtskyddsmedel), om klassificering och märkning av ämnen och blandningar samt om fluorerade växthusgaser.

Kraven i EU-förordningarna innebär att bestämmelser om produktinformation och godkännande av bekämpningsmedel behöver tas bort i 14 kap. miljöbalken. Vidare behöver straffbestämmelser införas i 29 kap. miljöbalken för överträdelser av EU-förordningen om biocidprodukter samt för överträdelser av EU-förordningen om fluorerade växthusgaser. För mark- och miljödomstolarnas hantering av mål om fördelning av kostnader för tester som behöver göras enligt EU-förordningarna om bekämpningsmedel föreslås en ny forumbestämmelse i 21 kap. miljöbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.
 
  © 2017 Jure AB