Prop. 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:Prop. 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
Utgivningsår:2016
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516167
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:167
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

En viktig del i kampen mot organiserad brottslighet är att myndigheter samverkar och kan utbyta information med varandra. Vid sådan myndighetssamverkan är det ibland svårt att bedöma om sekretessbelagda uppgifter kan utbytas mellan myndigheterna. Detta är ett hinder för samverkan. Regeringen föreslår därför en ny lag om uppgiftsskyldighet vid myndighetssamverkan mot viss organiserad brottslighet. Vidare föreslås kompletterande ändringar i vissa myndigheters registerförfattningar. Förslagen syftar till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss organiserad brottslighet.

Av integritetsskäl föreslår regeringen att uppgiftsskyldigheten ska be-gränsas till att omfatta endast sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat. För att lagen ska vara tillämplig ska det bl.a. krävas att samverkan mellan myn-digheterna är formaliserad genom särskilda beslut och att den motta-gande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten. En uppgift ska inte lämnas ut om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016.
 
  © 2017 Jure AB