Prop. 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
   
 
Titel:Prop. 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
Utgivningsår:2016
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516200
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:200
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Som en följd av ändringar i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen föreslås i propositionen ändringar i växtskyddslagen (1972:318) om skyldigheten att anmäla växtskadegörare.

Den nuvarande anmälningsskyldigheten innebär att den som har anledning anta att vissa växtskadegörare angripit växter eller växtodlingar på mark som denne äger eller brukar eller växter eller växtprodukter i lager som denne innehar för försäljning till andra än konsumenter genast ska anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

Förslaget innebär att skyldigheten utvidgas till att gälla alla som konstaterar eller misstänker förekomst av vissa växtskadegörare. Det föreslås också en skyldighet för den som har gjort en anmälan att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer lämna ytterligare upplysningar om den anmälda förekomsten.
Slutligen föreslås att uppsåtliga brott mot anmälningsskyldigheten straffbeläggs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB