Prop. 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
Utgivningsår:2016
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lotterilagen. För att åstadkomma en mer transparent handläggning av regeringens ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen föreslås att det tydliggörs att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet som kan beviljas tillstånd enligt denna lag. Vidare föreslås att ett generellt krav införs i lotterilagen om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. I propositionen föreslås också att det införs ett krav på att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter och en bestämmelse om att sådan marknadsföring inte särskilt får riktas till barn och ungdomar under 18 år. Slutligen föreslås en åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB