Prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
Utgivningsår:2016
Omfång:159 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.

Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de uppgifter som utlänningen åberopar saknar betydelse för prövningen av ansökan eller om uppgifterna saknar tillförlitlighet.

Det föreslås också att vid beslut om avvisning med omedelbar verkställighet ska den behöriga migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas i avvaktan på domstolens slutliga prövning av ett överklagande.
 
  © 2017 Jure AB