Prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
   
 
Titel:Prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
Utgivningsår:2017
Omfång:156 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:122
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ett mer ändamålsenligt system för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal.

Förslagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska ske på nytt.

Regeringen föreslår även att en ny lag ska reglera patientnämndernas verksamhet. I lagen förtydligas att nämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna. Patientnämnderna ska tillsammans med vårdgivarna utgöra första linjen i det föreslagna klagomålssystemet.

I den föreslagna lagen framgår också att landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att de kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt.

Syftet med förslagen är att effektivisera klagomålshanteringen så att patienter snabbare kan få sina klagomål besvarade och att åtgärder kan vidtas för att förebygga vårdskador i ett tidigt skede. Förslagen ska också bidra till att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan utveckla den egeninitierade tillsynen så att tillsynsinsatser genomförs där behoven av tillsyn är som störst.
 
  © 2017 Jure AB