Sekretess i allmän verksamhet
� En introduktion till de grundläggande reglerna
   
 
Författare:Holstad Sigvard , Holstad Per
Titel:Sekretess i allmän verksamhet � En introduktion till de grundläggande reglerna
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:341 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115649
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 654 SEK exkl. moms

 

I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Först behandlas frågor av allmän räckvidd, bland annat vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar. Sedan lämnas en närmare orientering om sekretessen inom polisväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet, skatteväsendet och domstolsväsendet. Viktigare rättsfall och ett utförligt sakregister ingår, liksom de aktuella författningstexterna.

Sedan föregående utgåva har ett antal ändringar skett i den lagstiftning som behandlas i boken. Dessutom har nya rättsfall tillkommit. I denna sjätte upplaga har framställningen setts över och kompletterats mot denna bakgrund.

”Sekretess i allmän verksamhet” framställer reglerna på ett lättfattligt sätt och vänder sig inte enbart till jurister, utan också till förtroendevalda och anställda inom stat och kommun samt till journalistkåren. Boken är också väl lämpad för undervisningsändamål.
 
  © 2017 Jure AB