Prop 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
   
 
Titel:Prop 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
Utgivningsår:2018
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:83
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen är ett första steg när regeringen omstrukturerar hälso- och sjukvården. Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

Vård och omsorg kan inte organiseras som i dag. För att åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande krävs förändring av strukturen och sättet att organisera. Vården måste bli bättre på att sätta patientens behov i centrum.

Regeringen bedömer att alla vårdens intressenter och aktörer bör sträva åt samma håll i omstruktureringen. En förflyttning bör ske från dagens sjukhustunga hälso- och sjukvård till en förstärkt första linjens hälso- och sjukvård. Grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov.

Regeringen föreslår en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen.

Regeringen föreslår att vårdgarantin ska stärkas. Den enskilde ska inom viss tid garanteras medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB