Prop. 2017/18:87 Åsnens nationalpark
   
 
Titel:Prop. 2017/18:87 Åsnens nationalpark
Utgivningsår:2018
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att ett mark- och vattenområde förklaras som Åsnens nationalpark. Nationalparken bidrar väsentligt till uppbyggnaden av landets ekologiska nätverk av skyddade områden, som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden. Parken både stärker och kompletterar det svenska nationalparkssystemet.

Syftet med Åsnens nationalpark är att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick. Områdets land- och vattenmiljöer har mycket höga naturvärden. Parkens fastlandsdelar är lättillgängliga för besökare. Genom att förklara området som nationalpark skapas nya och förbättrade möjligheter att ta emot besökare och goda naturupplevelser till gagn för det rörliga friluftslivet och natur- och kulturbaserad turism.

I propositionen föreslås även att riksdagen godkänner justeringar av två
befintliga nationalparkers namn.
 
  © 2017 Jure AB