Prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
   
 
Titel:Prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Utgivningsår:2018
Omfång:118 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:76
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Flera av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser förtydligas och anpassas till rådande praxis.

Regeringen föreslår att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag, oavsett om denne äger bostaden eller är nyttjanderättshavare.

Enligt förslaget ska bostadsanpassningsbidrag bara kunna lämnas om ägare och eventuella nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas och att ägaren har lovat att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en möjlighet för ägare av ett flerbostadshus att, efter medgivande från bidragstagaren, överta rätten till bostadsanpassningsbidrag.

Kostnadsgränsen för återställningsbidrag tas bort.

Det införs två nya frivilliga bidragsformer:

- bidrag i form av åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna och
- bidrag i form av överlämnande av begagnad anordning.

Bostadsanpassningsbidrag ska inte kunna lämnas för åtgärder i vissa särskilda boenden eller om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen.

Regeringen föreslår även bestämmelser om handläggningen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB