Prop. 2017/18:120
� Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:120 � Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen
Utgivningsår:2018
Omfång:178 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:120
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar Regeringen förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Förslagen innebär att behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning förbjuds i kreditupplysningsverksamhet. De innebär också att när en kreditupplysning lämnas ut ska fysiska personer ges rätt till information om bl.a. varifrån uppgifterna har hämtats, hur länge de kommer att lagras och möjligheten att framställa klagomål till Data- inspektionen. Rätten för en fysisk person att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne kommer i fortsättningen att regleras i EU:s dataskyddsförordning.

En ändring föreslås även i lagen om 1996 års Haagkonvention. Ändringen innebär att en hänvisning till personuppgiftslagen tas bort.

I propositionen görs en bedömning som inte har koppling till EU:s dataskyddsförordning. Den innebär att det inte bör införas något förbud i kreditupplysningslagen mot att en kreditupplysning om en näringsidkare innehåller uppgifter om betalningsförsummelser som inte har blivit fastställda av en domstol eller Kronofogdemyndigheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB