Regeringens skrivelse 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
Utgivningsår:2018
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718219
Serie:Propositioner nr. 2017/18:219
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat om den av Sida finansierade tjänsteexport som svenska myndigheter utför i form av myndighetssamverkan har bidragit till att skapa förutsättningar för biståndseffektivitet vad gäller ägarskap och samordning samt verksamhetens regelefterlevnad i fråga om prissättning och upphandling.

Granskningen har redovisats i rapporten Sida-finansierad myndighetssamverkan – goda förutsättningar för biståndseffektivitet (RiR
2017:36).

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens
granskning samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens förbättringsförslag i granskningsrapporten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är
slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB