Polisens användning av våld
� En juridisk lärobok
   
 
Författare:Boucht Johan
Titel:Polisens användning av våld � En juridisk lärobok
Utgivningsår:2019
Omfång:239 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370468
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi , Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första framhålls de konstitutionella rättsstatsdimensioner som polisens användning av våld har, och då särskilt i förhållande till de mänskliga rättigheterna. För det andra tydliggörs förhållandet mellan ett ingripande som sker, å ena sidan, i laga befogenhet enligt polislagen, och, å andra sidan, i nödvärn eller i nöd enligt brottsbalken. I tillägg framförs vissa rättspolitiska synpunkter de lege ferenda.

Polisens användning av våld är avsedd att användas i första hand som lärobok i polisutbildningen, men kan också vara av intresse för åklagare, domare eller andra som är intresserade av frågan. Verket är tänkt att kunna användas på alla nivåer i utbildningen och innehållet är därför stundtals mer detaljerat än vad en grundläggande lärobok normalt skulle göra anspråk på. Boken förutsätter kunskaper i straffrätt.

Johan Boucht är professor i straffrätt vid Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo och professor II i politi- og påtalerett vid Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han disputerade 2011 vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling om polisens våldsanvändning. Han har sedan 2003 också egelbundet undervisat i straffrätt och maktmedelsrätt vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, Finland.
 
  © 2017 Jure AB