Prop. 2018/19:112 Större frihet att bygga altaner
   
 
Titel:Prop. 2018/19:112 Större frihet att bygga altaner
Utgivningsår:2019
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:112
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, föreslås större frihet för fastighetsägare att bygga altaner.

Förslaget innebär att det i plan- och bygglagen införs ett undantag
från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En sådan altan får strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Även en lägre altan som enligt rättspraxis inte omfattas av plan- och bygglagens regler om krav på bygglov föreslås få
byggas i strid med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, om altanen uppförs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. När det gäller byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska kraven på bygglov och att en altan ska följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området gälla oförändrade.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB