Prop. 2018/19:102 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer
   
 
Titel:Prop. 2018/19:102 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer
Utgivningsår:2019
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819102
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:102
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Internationell rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och socialtjänstlagen (2001:453) avseende omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer. Genom förslagen tydliggörs att socialnämnden får omhänderta barn omedelbart även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Syftet med förslagen är att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska kunna skyddas enligt LVU om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda.

I propositionen föreslås att förutsättningarna för omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer ska förtydligas och att bestämmelserna om handläggningen av ett omedelbart omhändertagande i huvudsak ska överensstämma mellan nationella och internationella situationer.

Det föreslås även nya bestämmelser som möjliggör att ett omhändertagande för tillfällig vård fortsätter. Det föreslås att det är förvaltningsrätten som, efter ansökan av socialnämnden, får medge att ett omhändertagande fortsätter. Ett medgivande om fortsatt omhändertagande får, enligt förslaget, lämnas för högst två månader åt gången. Ett fortsatt omhändertagande föreslås få pågå under högst ett år i följd, såvida inte fortsatt tillfällig vård är nödvändig.

Vidare föreslås att det bl.a. i mål om fortsatt omhändertagande ska förordnas offentligt biträde för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Det föreslås även att förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling, om det inte är uppenbart obehövligt. I propositionen föreslås också att socialnämndens beslut i fråga om fortsatt omhändertagande ska få överklagas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019.
 
  © 2017 Jure AB